PraiseGate International Ministries
 

Vad är en människa?


"... må er ande, själ och kropp bevaras hela..." (1 Tess 5:23). Bibelns definition av människan är att vi är en ande, har en själ och bor i en kropp.

Vi uppmas att bevara alla tre. Vi måste äta mat för att kroppen ska må bra, umgås med människor för att själen ska må bra och ha gemenskap med Gud för att vår ande ska må bra.

"Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty ifrån det utgår livet" (Ord. 4:23).


Ande, själ och kropp

Människan består av ande, kropp och själ.

1) Ande - gr. Pneuma

  • Hjärta
  • Inre människa

Anden är vårt verkliga jag. Vi är skapade till Guds avbild och eftersom Gud är ande (Joh 4:24) är vi också andliga varelser. Eftersom Gud är evig är också vår ande evig, dvs vi kommer alltid att existera.

Ibland ställs frågan om man vill ha evigt liv? Detta är dock inget man kan välja, alla människor har evigt liv! Frågan är istället var vi kommer att tillbringa evigheten. Hos Gud eller i frånvaro av Gud i en plats biblen kallar Hades, Gehenna eller helvetet vilket är en plats för de levande döda.

I bibeln används hjärtat eller inre människan synonymt med vår ande. I de flesta bibelöversättningarna skrivs Ande med stort A då det är Guds Ande som åsyftas, medan litet a används för den mänskliga anden.

2) Själ - gr. Psuche

  • Känslor
  • Vilja
  • Intellegens
  • Tankar

Det grekiska ordet använt för själen är "psuche", varifrån vi har fått ordet psyke. Själen är där vi har våra känslor, vilja, intelligens och tankar.

Ibland kan själ användas för att beskriva hela människan, det finns uttryck som: "Det var inte än själ där". I det sammanhangen menar man hela människan, ande kropp och själ.

3) Kropp - gr. Soma

  • Tält
  • Yttre människa

Kroppen är huset som själen och anden "bor" i. Kroppen är vår boning här på jorden.

Vad styr vad?

Det är ett vanligt uttryck även bland icke troende att säga kropp, själ och ande. Skillnaden är att ordningen är den omvända och man börjar listan med kroppen medan bibeln har anden först. Men vad är det egentligen som styr vad?

Själen är högre än kroppen

Vad är det som styr kroppen, jo det är våra tankar och vår vilja. Kroppen speglar själen, om vi är glada syns det ett leende, etc. Sjukdomar är ofta relaterade till hur själen mår. Läkare påstår att 70% av alla sjukdomar beror på depression eller bekymmer, alltså själsliga problem som tar sig fysiska uttryck.

Själen är alltså högre än kroppen, vi kan fortsätta leva även om vi skulle amputera en arm. Om någon mördar så döms inte armen som höll i vapnet, utan det är uppsåtet att mörda som personen döms för.

Men själen är ändå begränsad, forskare har visat att vi använder ungefär 4% av vår totala hjärnkapacitet, Einstain ca 10%. Vår intelligens är begränsad till den kunskap vi har och vad vi vet. Om du skulle försöka förklara vad internet är för en människa som levde på 1700 skulle det vara omöjligt.

Anden är högre än själen

I bibeln liknas själen med en led och anden som märg."Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar" (Heb 4:12).

Märgen är det som finns inuti benstommen och dess funktion är att producera blodkroppar som sedan cirkulerar genom vår kropp. Livet finns i blodet och märgen är alltså källan till livet. På samma sätt är anden vårt innersta som ger liv.

Leden är det ställe som två ben svänger runt. Vår vilja, som är en del av själen, har alltså en avgörande roll i att bestämma om det mänskliga eller andliga ska styra vårt liv. Den kan liknas vid en en vattenkran där antingen kallt eller varmt vatten kan flöda genom. Själen kontrollerar alltså om vår onda natur eller Guds Andes levande vatten ska få flöda genom oss.

Jesus säger "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta kommer innifrån och gör människan oren" (Marl 7:20-23).

"Som ansiktet speglar sig i vattnet, så speglar hjärtat människan" (Ords 27:19). Det som fyller vårt hjärta går genom själen och tar sig utryck i vår kropp. "Vad hjärtat är fullt av det talar munnen" (Matt 12:34). På samma sätt som man kan känna om en person har en bra eller dålig andedräkt när han pratar så kommer visar sig vad en människas ande på vad en mäniska säger, dvs andas ut.

Skapelsen av människan

De första två kapitlen i bibeln redogör för skapelsen av människan. På sjätte dagen skapade Gud djuren och som kronan på verket människan. Djuren och människan är båda formade av jord, har en själ, men med skillnaden att människan är skapad i Guds avbild och har en ande.

Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem" (1 Mos 1:26, 27).

Det första kaplitet ger en överblick över hela skapelsen av världen, medan kapitel två går in mer detaljerat kring människans skapelse. Detta är en typisk hebréisk berättarteknik och inte två skilda skapelseberättelser som motsäger varandra som endel påstår.

"Och HERREN Gud formade [yatsar] människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse" (1 Mos 2:7). Både hebreiskan och grekiskans ord för ande är samma ord som att andas eller blåsa. Så Gud andades in av hans ande i människan.
Kroppen och själen formad, anden skapad
I 1 Mos 1:26 står det "Låt oss göra [asah] människor till vår avbild ...", och i vers 27 "Och Gud skapade [bara] människan till sin avbild". De hebreiska ordet "asah" betyder att tillverka något från något, medan "bara" betyder att skapa någonting från ingenting.

Människans kropp är alltså formad av redan existerande material, asah. Detta stämmer överens med hur 1 Mos 2:7 beskriver hur Gud formar, yatsar, människan av stoft från jorden. Människans ande är däremot, bara, dvs skapad från ingenting.

Detta är sant ännu idag. När ett barn blir till så formas barnets kropp från redan existerande material i mammans modersliv, medan Gud på ett övernaturligt sätt skapar och planterar in anden i fostret. Miraklet att en ny människa skapas är inte bara i att en kropp formas utan också att en helt ny mänsklig ande skapas som kommer att leva för evigt även när kroppen en dag dör.

Kroppen och själen formad, anden skapad

I 1 Mos 1:26 står det "Låt oss göra [asah] människor till vår avbild ...", och i vers 27 "Och Gud skapade [bara] människan till sin avbild". De hebreiska ordet "asah" betyder att tillverka något från något, medan "bara" betyder att skapa någonting från ingenting.

Människans kropp är alltså formad av redan existerande material, asah. Detta stämmer överens med hur 1 Mos 2:7 beskriver hur Gud formar, yatsar, människan av stoft från jorden. Människans ande är däremot, bara, dvs skapad från ingenting.

Detta är sant ännu idag. När ett barn blir till så formas barnets kropp från redan existerande material i mammans modersliv, medan Gud på ett övernaturligt sätt skapar och planterar in anden i fostret. Miraklet att en ny människa skapas är inte bara i att en kropp formas utan också att en helt ny mänsklig ande skapas som kommer att leva för evigt även när kroppen en dag dör.

 

Hebreiska ord

yatsar - forma något
asah - tillverka från något som redan existerar
 

kroppen och själen

bara - skapa något från ingenting
 

Anden är skapad
 

banah - bygga någonting

Kvinnan är byggd

 

Syndafallet

Utan Gud så är vi döda, inte fysiskt eller själsligt utan andligt. Efter att Adam och Eva hade valt att gå sin egen väg och bryta mot vad Gud hade sagt, bröts kontakten med Gud. De fortsatte att andas och ha ett själsligt liv men Guds relation fanns inte längre där. När Gud kom ut och skulle umgås som vanligt gömde sig Adam och Eva.

Lyckligtvis så har Gud inte övergivit människan utan genom Jesu död på Korset är kontakten åter möjlig. Adam betyder, den första av en ras. Jesus kallas den sista Adam och är den första av en ny generation av Guds söner och döttrar.

En ofrälst människas tillstånd

"Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra" (Ef 2:2-3).

En ofrälst människa påverkas och leds av två källor:

    "Naturliga syndiga begär, köttet och sinnet". Den fallna människan, köttet eller jaget står i strid med Anden. "... i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv" (Ps 51:7).

    "Följde härskaren över luftens välde", detta är ingen annan än djävulen själv. Inte alla människor behöver vara besatta, ofta räcker vårt eget kött till och djävulen behöver inte sätta in några mer attacker, men synden ger ingångar som öppnar upp för orena andar.

En frälst människas tillstånd

När en människa tar viljebeslutet att bli frälst och bekänner Jesus som Herre i sitt liv, får anden liv. Den helige Ande är den som förbinder vår ande med Guds ande och vi har gemenskap med Gud igen. "Men den som är förenad med Herren är en ande med honom" (1 Kor 6:17).

"Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!". Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn" (Rom 8:14-16).

När vi blir frälsta flödar levande vatten från anden och ger själen glädje och frid. Vi blir som bibeln brukar kalla det, rättfärdig. Vi är rätt inför Gud och vi är färdiga att möta Gud när vi en gång lämnar den här jorden! Läs gärna mer om hur man blir frälst.

Så länge vi lever här på jorden så finns fortfarande köttet kvar och vår fallna natur. Detta måste korsfästas dagligen. Paulus skriver "... Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig ..." (2 Gal 19,20).

"Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er” (Luk 17:20 Bibel 2000).