Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Parallell - dag 314 (10/11)

Joh 14-17


Joh 14-17

Var inte oroliga
1[Jesus har just berättat att Petrus kommer att förneka Jesus, och lärjungarna blir oroliga för vad som kommer att hända. Jesus tar till orda på nytt och säger:]

"Låt inte era hjärtan vara oroade (förfärade). [Låt er inte bli skrämda av situationen.] Tro (lita) på Gud, tro (lita) också på mig. [Kan också översättas: 'Ni tror på Gud, tro också på mig.'] 2I min Faders hus [himmelska boning, se Upp 21-22] finns många rum. [Ordet 'rum' används bara två gånger i NT, här och i Joh 14:23. Det grekiska ordet 'mone' har innebörden 'ta sin boning' och att vara en permanent boplats.] Om det inte var så skulle jag ha sagt det till er, för jag går bort för att bereda (iordningställa) en plats åt er. 3Om jag nu går bort (vilket jag gör) och förbereder en plats åt er, då ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, så att även ni kan vara där jag är. 4Ni vet vart jag går, och vägen [dit] vet ni."

[Genom att använda pronomen mig, min och jag upprepade gånger i vers 1-4, betonar Jesus den personliga relationen mellan honom och lärjungarna. Huvudtemat är att Jesus kommer tillbaka för att vara tillsammans med dem, även om han går bort för en tid. Dock säger han inte exakt var och hur han ska komma tillbaka, och det kan finnas en avsiktlig dubbeltydighet här där Jesus talar om flera saker. En troende kan se fram emot en evighet tillsammans med Jesus, se Fil 1:23; 1 Tess 4:13-18, och Jesus kommer en dag tillbaka till jorden, se Upp 1:7; 22:20.
    Vad det gäller lärjungarna, som Jesus speciellt riktar sig till här, får de se Jesus redan samma kväll han uppstått. Han visar sig även vid flera tillfällen fram till sin himmelsfärd, se Joh 20:19-22, 26; 21:1; 1 Kor 15:5-7. Petrus fråga om vart Jesus går, i Joh 13:36, och Jesu svar att lärjungarna ska få se inom "en kort tid", se Joh 14:19, pekar på att det är uppståndelsen Jesus talar om. I detta kapitel nämns också om den helige Ande som ska ta sin boning i en troendes hjärta, se Joh 14:16, 20, 23. Samma dag som Jesus uppstått säger Jesus till lärjungarna: "Ta emot den helige Ande", se Joh 20:22. På pingstdagen, 40 dagar senare, blir den helige Ande utgjuten över alla de troende.]


Tomas upprepar Petrus fråga - vart går du?
5Tomas sade [och upprepar Petrus fråga, se Joh 13:36]: "Vi vet inte (ser inte med våra hjärtans ögon, har ingen klar förståelse av) vart du går, så hur kan vi då veta vägen?"
     6Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen (allt som är sant och riktigt, äkta, oförfalskat) och livet (Guds överflödande liv, själva kärnan och meningen med livet, äkta liv). Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7Om ni hade känt (haft en kunskap baserad på personlig erfarenhet av) mig skulle ni också känt min Fader. Från och med nu känner ni honom och har sett honom."

Filippus önskan att få se Fadern
8Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, sedan är vi nöjda (det är allt vi begär)."
     9Jesus svarade honom: "Jag har varit så länge hos er och du har inte lärt känna mig (haft en personlig erfarenhet av mig), Filippus? Den som har sett (iakttagit, beaktat) mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? 10Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord [grekiska ordet 'rhema', specifika ord levandegjorda av den helige Ande] jag talar till er säger jag inte av eget initiativ, det är Fadern som bor i mig som utför sina mäktiga gärningar (mirakler).
     11Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig, men om ni inte tror på mig, tro på grund av de mäktiga gärningarna (miraklerna). 12Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Den som tror (litar, lutar sig emot) mig, han ska själv göra de mäktiga gärningar (mirakler) som jag gör, och ännu större (fler, starkare) än dessa, eftersom jag går till Fadern. 13Vad ni än väljer att be om (fråga, begära) i mitt namn, det ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad (prisad, ärad) i (genom) Sonen. 14Om ni väljer att be om (fråga, begära) något i mitt namn, så ska jag göra det.
     15Om ni väljer att älska mig (osjälviskt utgivande), så håller ni mina bud. 16Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan (likadan) hjälpare (pålitlig vän, rådgivare, advokat) med samma karaktär som jag, som förblir hos (lever, bor i) er för alltid - 17Sanningens Ande. Världen kan inte ta emot (välkomna) honom, eftersom den inte ser honom eller känner (har en kunskap baserad på personlig erfarenhet av) honom. Men ni känner (har en personlig erfarenhet av) honom, eftersom han förblir med (bredvid) er och ska vara i er.
     18Jag ska inte lämna er faderlösa (oskyddade, utan undervisning, hjälplösa), jag ska komma till er. 19Ännu en liten tid [syftar troligtvis på de återstående timmarna fram till döden på korset], och världen ser mig inte mer [därefter], men ni ska se (förstå och uppfatta) mig. [Redan samma dag som Jesus uppstår kommer han att visa sig för lärjungarna, se Joh 20:19.] Eftersom jag lever ska ni också leva. [1 Kor 15:20-21] 20På den dagen [troligtvis uppståndelsen, se Joh 20:21-22] ska ni förstå (ha en kunskap baserad på en personlig erfarenhet) att jag är i min Fader, och ni är i mig och jag är i er.
     21Den som har (äger, bär, vet om) mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig kommer att bli älskad av Fadern, och jag ska älska honom och uppenbara (göra mig känd, visa) mig för honom."

Judas undrar hur de men inte världen ska se Jesus
22[Jesu svar till Filippus att världen inte skulle se honom men de skulle det, se Joh 14:19, förbryllade lärjungarna. Nu kommer den fjärde frågan sedan Petrus började diskussionen i Joh 13:36. Hela detta kapitel visar hur det rådde en öppen gemenskap kring Jesus där lärjungarna inte var rädda för att ställa frågor.]

Judas, inte Iskariot [utan den andre lärjungen med samma namn, som senare bytte namn till Jakob], sade till honom: "Herre, vad har hänt som gör att du ska uppenbara dig för oss men inte för världen?"
     23Jesus svarade honom: "Om någon älskar mig så håller han mitt ord (min undervisning) och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och bo (ta vår boning, låta vårt hem bli) i honom. 24Den som inte älskar mig håller inte mina ord. Ordet ni hör är inte mitt, det kommer från min Fader som har sänt mig. 25Detta har jag sagt er medan jag fortfarande är kvar hos er. 26Men Hjälparen (den pålitliga vännen, rådgivaren, advokaten), den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära (undervisa) er allt, och han ska påminna er om allt jag har sagt er (ta upp det till ert medvetande).
     27Frid (harmoni, hälsa, fullhet, välgång) lämnar jag åt er. Jag ger er min frid. Jag ger inte på världens sätt. [Världen kan aldrig ge denna Guds frid som tar bort all rädsla och fruktan för döden och framtiden.] Sluta att känna oro (ångest, låt inte era hjärtan bli upprörda), och sluta vara rädda (försagda, tysta, modlösa).
     28Ni har hört att jag sade till er: 'Jag går bort, men jag kommer tillbaka till er.' Om ni [verkligen] älskade mig skulle ni redan glatt er över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag.
     29Nu har jag sagt detta till er innan det sker, för att ni ska tro (lita, luta er mot mig), när det sker. 30Jag kan inte prata med er så länge till, för denna världens furste är på väg. I mig finns inget som tillhör honom (han har ingen makt över mig), 31men för att världen ska förstå (personligen erfara) att jag osjälviskt utgivande älskar Fadern, kommer jag att göra det min Far i himlen har befallt mig. Låt oss stå upp och gå härifrån."

Förbli i mig och ni bär frukt

Jesus liknar sig själv med ett vinträd.

©godasagardener.com

1[Jesus och lärjungarna är på väg från det övre rummet inne i Jerusalem till Kidrondalen och Getsemane, se Joh 18:1. Måltiden är avslutad, se Joh 14:31. I följande tre kapitel tar Johannes med ytterligare detaljer från samtalet denna kväll. Det kan hända att de reser sig upp och dröjer sig kvar och fortsätter samtala, eller stannar till längs med vägen. När Jesus lite senare ber för lärjungarna lyfter han sin blick mot himlen, vilket antyder att de är utomhus, se Joh 17:1.
    Över porten till templet fanns utsmyckning i guld som avbildade en vinranka med flera stora druvklasar. Den judiske historieskrivaren Josefus beskriver detta i sina skrifter. Vinträdet var också en symbol på Israels folk och då speciellt deras andliga förmåner, se Ps 80:6; Jes 5:7; Matt 21:33-41. Vanligtvis stängdes portarna till tempelområdet på kvällen, men just på påsknatten var tempelområdet öppet eftersom det fanns så många pilgrimer i staden. Det är alltså möjligt att Jesus och lärjungarna tar den rakaste vägen till Getsemane över tempelområdet. I så fall utspelar sig följande tre kapitel där. Påsken infaller alltid mitt i månaden då det är fullmåne, så månens sken lyser upp porten med vinrankorna i guld som syns på avstånd och glimmar. Jesus säger att han är det äkta vinträdet, till skillnad från de konstgjorda vinrankorna. Även den prästerliga välsignelsen i kapitel 17 får en djupare dimension om Jesus uttalar den på samma plats där folket tog emot översteprästens välsignelse.]


"Jag är det sanna (äkta, genuina) vinträdet
    och min Fader är vinodlaren (trädgårdsmästaren).

Ovanför ingången till templet hängde druvklasar av guld. Det var här prästerna uttalade den prästerliga välsignelsen. Illustration från Tempelinstitutet i Jerusalem.

2Varje gren i mig som inte bär frukt,
    tar han bort (lyfter han upp).
Varje gren som kontinuerligt bär frukt
    rensar (tuktar, ansar) han, så att den kan bära mer (bättre, rikare) frukt.

[Ordet 'tar bort' kan både betyda 'ta bort' eller 'lyfta upp'. I Joh 20:1 används det om stenen som var 'borttagen', medan i Joh 5:8 översätts det 'lyfta upp' om den lames bädd. Det är sammanhanget som avgör. Här kan det antingen betyda att grenen som inte bär frukt tas bort, eller att den lyfts upp från marken så att den får en ny chans att bära frukt.]
3Ni [de elva lärjungarna] har redan blivit renade (beskurna) genom de ord jag har talat till er [den undervisning som jag givit er]. 4Bli kvar (lev) i mig, så är jag kvar i er (då lever jag i er). På samma sätt som grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan bara om den väljer att vara kvar (leva i, vara förenad med) i vinträdet, kan inte heller ni bära frukt om ni inte väljer att vara kvar i (leva i, vara förenade med) mig.

5Jag är vinträdet,
    ni är grenarna.
Den som är kvar i (ständigt lever i) mig,
    och jag i honom, bär rikligt med frukt,
    för utan mig kan ni inte göra någonting.
6Om någon väljer att inte förbli i (leva i, vara förenad med) mig,
    så kastas han bort som en avbruten gren och förtorkar.
    Sådana grenar samlas upp och kastas i elden och bränns upp.
7Om ni väljer att förbli i (leva i) mig, och mina ord förblir i er, då kan ni be om (begära) vad ni vill, och det ska ske (ni ska få det). 8Min Fader förhärligas (blir upphöjd, prisad) när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärjungar.

9På samma sätt som Fadern har älskat mig (osjälviskt utgivande), så har jag också älskat er. Förbli (lev) i min utgivande kärlek! 10Om ni väljer att hålla mina bud [följer mina instruktioner] förblir (lever) ni i min kärlek (som är osjälvisk och utgivande), på samma sätt som jag har hållit min Faders bud och förblir (lever) i hans utgivande kärlek. 11Jag har berättat detta för att min glädje ska förbli (bo, leva) i er, och att er glädje ska bli fullkomlig (överflödande).

[Jesus undervisade ofta väldigt praktiskt och använde för lärjungarna välkända bilder. Jesus är vinträdet, Fadern är trädgårdsmästaren och hans lärjungar är grenarna. Jesus är den som står mellan Fadern och grenarna, det är i honom livet flödar. Målet är att bära frukt, se vers 2, 4, 5, 8, 16. Johannes använder samma ord 'frukt' tidigare i Joh 4:36: 'bärgar frukt till evigt liv'. Att bära frukt handlar om människors eviga frälsning.]

Älska varandra
12[Vers 12-17 bildar ett kiastiskt mönster. Det ramas in av uppmaningen att älska varandra, se vers 12b-13 och 17b. I vers 14 och 17a används ordet "befaller". I vers 15 och 16b är temat relationen med Fadern och centralt finns vers 16.]

Detta är mitt bud:
    Välj att älska varandra (osjälviskt utgivande), på samma sätt som jag har älskat er.
13Ingen har större kärlek [ingen har visat en större osjälvisk, utgivande kärlek],
    än att han väljer att ge sitt liv för sina vänner.
14Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er (följer mina instruktioner).
15Jag kallar er inte längre tjänare (slavar),
    för en tjänare vet inte (har ingen klar förståelse av) vad hans herre gör.
Jag kallar er vänner,
    för allt vad jag hört från Fadern har jag uppenbarat (gjort synligt, klargjort) för er.

16Ni har inte utvalt mig,
    utan jag har utvalt er.

Jag har satt er till [planterat er för] att gå ut [i världen]
    och ständigt bära frukt, och er frukt ska bestå [människor som blir frälsta och själva blir Jesu lärjungar],
[resultatet av att ni är utvalda och lever i min vilja, är grenar i vinstocken, se vers 7]
    ska Fadern ge er vad som helst ni ber honom om i mitt namn.
17Detta är vad jag befaller (förmanar) er,
älska (osjälviskt, utgivande, ständigt, gång på gång) varandra."

Världens inställning
18"Om världen (allt i världen med dess ordnade samhällssystem med föränderlig etik och moral) hatar er, så ska ni veta (ha en kunskap baserad på personlig erfarenhet) att den redan har hatat mig (och fortfarande hatar mig) innan den hatade er. 19Om ni tillhörde världen, så skulle världen känna vänskap med er som sina egna. Men eftersom ni inte är från världen, utan är utvalda från världen av mig, därför hatar världen er. 20Kom ihåg vad jag sade till er, en slav (tjänare) är inte större (förmer, har inte högre position) än sin herre.
Om de har förföljt (jagat) mig,
    kommer de att förfölja er också.
Om de bevarat (hållit fast vid) mitt ord,
    kommer de också bevara ert ord.
21Men de ska göra allt detta mot er [förfölja och jaga er] för mitt namns skull, för de känner inte (ser inte med sina hjärtans ögon, har ingen klar förståelse av) honom som har sänt mig.

22Om jag inte kommit och talat till dem skulle de inte vara skyldiga till synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd [synd betyder ordagrant 'att missa målet'].
     23Den som hatar mig, han hatar också min Fader.

24Om jag inte hade gjort de gärningar som ingen annan någonsin gjort, så skulle de inte vara skyldiga till synd. Men nu har de sett (erfarit) dem, och [trots att de med egna ögon sett alla dessa under och tecken har de] hatat både mig och min Fader. 25Detta hände för att det ord som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas:
    De hatade mig utan orsak [Ps 35:19, 69:4]."

Löftet om den helige Ande
26"Jag ska sända Hjälparen (den pålitlige vännen, rådgivaren, advokaten) från Fadern, han är Sanningens Ande som utgår från (vid sidan av) min Fader. När han kommer, då ska han själv vittna (berätta) om mig, 27och ni ska också vittna, eftersom ni varit med mig från början.
1Detta har jag sagt till er [att världen kommer att hata er men också löftet om den helige Ande, se Joh 15:18-27] för att ni inte ska bli sårade (känna er förolämpade, förvånade över det som kommer att hända, bli stötta och tappa tron). 2De kommer att utesluta er (förvisa er) från synagogorna, ja, den tiden kommer när den som dödar er tror att han tjänar Gud (gör Gud en tjänst, utför Guds uppdrag). 3De kommer att göra detta mot er därför att de inte har lärt känna (inte har en personlig relation med) Fadern eller mig. 4Men jag har sagt detta nu, så att när tiden kommer då detta sker, ska ni minnas att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er."

Sanningens Ande
5"Nu går jag hem till honom som har sänt mig,
    och ingen av er frågar mig vart jag går.
6I stället, eftersom jag sagt detta,
    fylls era hjärtan med sorg (känner ni smärta och är nedstämda).
7Men jag säger er sanningen:
Det är bättre för er att jag går bort,
    för om jag inte går bort kan inte Hjälparen (den pålitlige vännen, rådgivaren, advokaten) komma till er.
Om jag går bort ska jag sända honom till er.

8När han kommer ska han överbevisa världen (människosläktet) om synd, rättfärdighet och dom. [Ordet 'överbevisa' är att föra fram allt i ljuset, som i en rättegång när helt uppenbara bevis läggs fram. Detta är en av den helige Andes uppgifter.]
9Om synd (att missa målet), för de tror inte på (litar, lutar sig inte emot) mig.
[All synd har sitt ursprung i otro, så den största synden är att ta avstånd från Jesus. Att inte ta emot syndernas förlåtelse är att missa målet som är gemenskap med Gud.]
10Om rättfärdighet, för jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre (med era fysiska ögon).
[Fadern tog emot Jesus som var helt utan synd. Att tro på Jesus är enda sättet för en människa att bli rättfärdig.]
11Om dom, eftersom denna världens herraväldes furste [Satan] har blivit dömd (är nu under domen).
[Alla människor kommer en dag att stå inför Gud. Satan, som också kallas åklagaren, är redan dömd. Han har inte längre någon makt och kan inte längre fördöma dem som är i Kristus.]
12Jag har fortfarande mycket att säga er,
    men ni kan inte förstå (greppa, bära, acceptera) det nu.
13Men när han kommer, sanningens Ande,
ska han leda (lära, visa) er fram till hela sanningen (all sanning).
    För han ska inte tala av sig själv (sitt eget budskap),
    utan bara vad han hör [från Fadern], och berätta för er vad som ska hända i framtiden.
14Han ska ära (förhärliga) mig, eftersom han ska ta emot (ta från, dra) från det som är mitt
    och förmedla (förklara, förkunna) det till er.
15Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att Anden ska ta det som är mitt
    och förmedla (förklara, förkunna) det till er."

En kort tid
16[Jesus fortsätter att tala och nämner "en kort tid". Lärjungarna frågar vad han menar. Mest naturligt är att uttalandet syftar på tiden mellan Jesu död och uppståndelse. Jesus skulle snart dö, men också snart uppstå. Samtidigt finns det även en djupare innebörd som gäller väntetiden fram till hans återkomst. För en enskild kristen ger orden också hopp under tider av betryck att sorg ska vändas i glädje.]

"Snart (en kort tid) ser ni mig inte längre,
    och sedan ska ni snart se mig (blir jag synlig, uppenbarad) igen [för jag går till Fadern]."

17Då sade några av hans lärjungar till varandra:
"Vad är det han säger till oss:
    'Snart ser ni mig inte längre, och sedan ska ni snart se mig (blir jag synlig, uppenbarad) igen',
och när han säger:
    'Jag går till Fadern?'
18Vad menar han med:
    'snart (en kort tid)'?

Vi förstår inte vad han talar om."
19Jesus visste att de ville fråga honom så han sade till dem: "Ni frågar varandra om det jag sade:
    'Snart (en kort tid) ser ni mig inte längre,
        och sedan ska ni snart se mig (blir jag synlig, uppenbarad) igen.'

Från sorg till glädje
20Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er:
Ni ska gråta och sörja (gråta som ett barn och ljudligt visa sorg),
    men världen ska glädja sig.
Ni kommer att känna smärta (tyngd, bedrövelse),
    men er sorg ska vändas i glädje.
21När en kvinna ska föda känner hon smärta för hennes tid har kommit,
    men när hon har fött sitt barn kommer hon inte längre ihåg sina plågor
    i glädjen över att en människa har fötts till världen.
22Nu har ni smärta (tyngd, bedrövelse),
    men jag ska se er igen och då ska ni glädja er i era hjärtan,
    och ingen ska ta er glädje ifrån er [Jes 66:14].
23När den dagen kommer [efter uppståndelsen, när Anden blir utgjuten, se Joh 14:16-20], ska ni inte [behöver ni inte] fråga mig om någonting.

[Huvudbetydelsen är att ställa en fråga, så används ordet i vers 19, men det kan också innebära att be om något i bön. När Jesus inte längre är hos lärjungarna kroppsligen behöver de inte fråga eller be honom om något, den helige Ande ska leda dem in i hela sanningen, se vers 13, och Kristus är medlaren mellan Gud Fadern och människan och den som ber för oss, se Rom 8:34.]

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er:
    Vad ni än begär (ber, frågar) Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.
24Hittills har ni inte begärt något i mitt namn.
Begär (fortsätt att be och fråga gång på gång) och ni ska få,
    så att er glädje blir fullkomlig (kontinuerligt fylld till brädden, överflödande, ni blir kvar i glädje).

Från tvivel till tro
25Jag har använt liknelser (illustrationer, bilder) för att säga dessa saker. [Den senaste var vinträdet och grenarna i kapitel 15.] Men nu kommer en tid då jag inte ska tala till er i liknelser utan tala tydligt (öppet, rakt på sak) till er om Fadern. 26När den dagen kommer [efter uppståndelsen] ska ni be (begära) i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er [det behövs inte], 27för Fadern själv håller av (har ett starkt vänskapsband med) er eftersom ni har hållit av mig och trodde (litade) på att jag kom från Gud. 28Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern."

Seger över världen
29Hans lärjungar sade till honom: "Äntligen, nu talar du rakt på sak (öppet) och inte med hjälp av liknelser. 30Nu vet vi att du vet allt och behöver inte höra någon som ställer frågor till dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud."
     31Jesus svarade dem: "Ja, nu tror ni [men det kommer inte att dröja länge innan tron vacklar igen]. 32Se, den stunden kommer, ja den är redan inne, när ni kommer att bli kringspridda (fly i skräck), var och en till sitt eget [hem] och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. 33Detta har jag sagt er för att ni ska kunna välja att ha frid (tillförsikt, harmoni) i mig. I världen kommer ni att möta betryck (motgångar, förföljelse, lidande), men var vid gott mod (var frimodiga, inte rädda), jag har segrat över världen."

Jesus ber att Fadern ska förhärliga honom
1[Jesus är i Jerusalem, de har stannat till på vägen mot Getsemane där han strax kommer att tillfångatas, se Joh 18:1. Han brister ut i bön för sitt eget uppdrag, lärjungarna och alla troende. Det finns likheter med den prästerliga välsignelsen, se 4 Mos 6:22-27:
  • Välsignar och bevarar, se vers 1, 11, 15.
  • Låter sitt ansikte lysa och är nådefull, se vers 17, 21.
  • Vänder sitt ansikte och ger frid, se vers 24, 26.
]


När Jesus hade sagt detta, lyfte han upp sina ögon mot himlen och sade [bedjande]:
"Fader, stunden har kommit (tiden är inne). Förhärliga (ära, upphöj) din Son, så att din Son kan förhärliga (ära, upphöja) dig. 2Du har gett honom auktoritet (makt) över hela mänskligheten (allt kött), [förhärliga nu Sonen] så att han kan ge evigt liv till alla som du har gett honom.

3Detta är det eviga livet:
att känna (ha en personlig relation med) dig,
    den ende sanne (verkliga) Guden,
och honom som du har sänt, Jesus Kristus.
4Jag förhärligade (upphöjde, ärade) dig på jorden, genom att slutföra det uppdrag (arbete, verk) som du gav till mig. 5Och nu, Fader, förhärliga mig intill (bredvid) dig med den härlighet jag ständigt hade hos dig innan universum (världen) fanns till.

[Jesus ber för sina lärjungar:]

6Jag har uppenbarat (manifesterat) ditt namn (din karaktär, dig själv) för de människor du har gett mig. De var dina och du gav dem till mig och de har hållit (lytt) ditt ord. 7Nu har de förstått (fått en kunskap baserad på personlig erfarenhet) att allt du gett mig kommer från dig, 8eftersom jag gett dem de ord du gav mig. [Grekiska ordet 'rhema', specifika ord levandegjorda av den helige Ande.] De har tagit emot orden och i sanning förstått att jag kommit från dig, och de har trott att du har sänt mig.
     9Jag ber för dem, jag ber inte för världen, utan för dem som du [min Far] har gett mig, för de tillhör dig. 10Allting jag har är ditt, och allt du har är mitt, och jag har blivit förhärligad i (genom) dem. 11Jag är nu inte längre kvar i världen, men de är fortfarande i världen. När jag kommer till dig, helige Fader, skydda (bevara) dem i ditt namn, dem som du har gett till mig, så att de kan vara ett, på samma sätt som vi är ett. 12Medan jag var tillsammans med dem i världen bevarade (skyddade) jag dem i ditt namn [i kunskap och tillbedjan till dig]. De som du gett till mig bevarade (skyddade) jag, och ingen av dem gick förlorad utom fördärvets man [Judas Iskariot], för att Skriften skulle gå i uppfyllelse [Ps 109:8].

13Nu kommer jag till dig. Men jag säger dessa saker [ber den här bönen] medan jag ännu är i världen, för att de ska ha min fullkomliga (ett tillstånd av ständigt överflödande) glädje i sig. 14Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, på samma sätt som inte heller jag är av världen. 15Jag ber inte att du ska ta dem ur (lyfta upp dem från) världen, utan att du väljer att skydda (bevara) dem från den onde [djävulen och ondska]. 16De är inte av världen, på samma sätt som inte heller jag är av världen. 17Avskilj dem (rena, helga, gör dem heliga) genom din sanning; ditt ord är sanning. 18På samma sätt som du har sänt mig (på ett uppdrag) till världen, så har jag också sänt dem (på ett uppdrag) till världen. 19För deras skull avskiljer (renar, helgar) jag mig, så att de kan välja att bli avskilda (renade, helgade) i sanning.

[Jesus ber för alla som tror på honom:]

20Men jag ber inte bara för dem, utan för alla som kommer att tro på mig genom deras ord (undervisning), 21att de alla väljer att bli ett, på samma sätt som du, Fader, är i mig och jag i dig. Jag ber att de också väljer att vara ett i oss, för att världen ska kunna välja att tro (lita på) att du har sänt mig. 22Den härlighet (ära) som du har gett till mig, den har jag gett till dem, så att de kan välja att vara ett på samma sätt som vi är ett: 23Jag i dem och du i mig,
    för att de ska bli ett och välja att bli fullkomligt förenade,
    så att världen kan välja att förstå (få en kunskap baserad på personlig erfarenhet) att:
Du har sänt mig, och att du älskat dem,
    på samma osjälviska, utgivande sätt som du har älskat mig.

24Fader, jag vill att de som du gett mig också ska vara där jag är, så att de kan välja att se min härlighet (ära, glans) som du har gett mig, för du har älskat mig (osjälviskt utgivande) innan världens grund var lagd (världens skapelse). 25Rättfärdige Fader, även om världen inte har lärt känna dig (fått en kunskap baserad på personlig erfarenhet av dig), känner jag dig, och de [alla de som tror] har förstått att du har sänt mig (på ett uppdrag). 26Jag har förklarat (uppenbarat) ditt namn (din karaktär, dig själv) för dem, och kommer att fortsätta att göra dig känd, så att de kan välja att ha den kärlek som du älskat mig med inom sig och jag själv kan vara i dem."

Gårdagens text

Planer

Stäng  


Parallell