Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Halvbibel - dag 312 (8/11)

Jes 35, Heb 9:1-10


Jes 35

Landet och människorna ska förvandlas
1Ödemarken (öppna, obebodda ytor) och öknen (torra platser utan tillförlitlig tillförsel av vatten) ska glädja sig,
    och vildmarken [Arabia, ökenområde i ravinen mellan Döda havet i norr och kusten i söder] ska blomma som en höstkrokus (lilja, ängssaffran, narciss).
2Den ska spricka ut i blomning,
    den ska fröjda sig med jubel och sång!
Den ska få Libanons storslagenhet (ära) [som är dess gröna cederskog, Jes 10:34].
    Den ska få [berget] Karmels och Sarons majestät (prakt). [Berget Karmel är känt för sin majestät och Saron är slätten mellan Medelhavet och bergen i centrala Israel som är känd för sin bördighet.]
    De ska få se Herrens storslagenhet (ära), vår Guds majestät (prakt).

3Stärk kraftlösa händer,
    styrk darrande (svaga) knän.
4Säg till de som är rädda (har panik, bokstavligt "vars hjärta slår snabbt"):
    "Var stark, frukta inte, för er Gud kommer med hämnd.
    Med Guds vedergällning kommer han för att rädda (frälsa) er."

5Då ska blinda ögon öppnas,
    och döva öron höra.
6Då ska den lame hoppa som en hjort,
    och den stummes tunga ska sjunga i glädje.
För vattenkällor ska bryta fram i ödemarken (öppna, obebodda ytor)
    och strömmar av vatten i vildmarken (ökenområdet i Arabia)
7Förbränd mark (brännhet sand) ska bli till en sjö,
    och törstande mark ska bli vattenkällor.
Där schakaler en gång höll till och låg utsträckta
    ska det växa vass och gräs.

8En huvudled (väl markerad väg, en upphöjd väg) ska finnas där,
    den ska kallas: "den heliga vägen".
Ingen oren ska färdas på den,
    den är reserverad för dem som han vägleder.
Dårar (de som föraktar Guds vishet) ska inte vandra på den.
9Inga lejon ska finnas där,
    inga blodtörstiga vilddjur ska vara på vägen - de ska inte finnas där.
Bara de befriade [de som Herren har befriat från fångenskap]
    ska vandra på den, 10
    de som Herren (Jahve) har friköpt ska komma tillbaka den vägen.
De ska gå in i Sion under jubelrop.
En evig glädje ska kröna dem,
    glädje och lycka ska överväldiga (överraska, gripa tag i) dem,
    sorg och suckan ska fly bort.

Heb 9:1-10

En ny gudstjänst
1Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom.

Det jordiska tabernaklets utformning

Skiss över tabernaklet med de två rummen som skildes åt med ett draperi, förlåten. Ingången till tabernaklet var alltid från öster, och täcktes av ett draperi.

2[Mose fick noggranna instruktioner för hur tabernaklet skulle utformas. Den andra halvan av Andra Moseboken ägnas åt dessa detaljer. Ett annat namn på tabernaklet var "uppenbarelsetältet" eller mer ordagrant översatt "mötestältet", se t.ex. 2 Mos 33:7. Ordet beskriver tältets funktion att vara en mötesplats mellan Gud och människa. Det är denna ursprungliga mötesplats som beskrivs. Senare byggdes templet i Jerusalem, men det är inte det författaren skildrar. Där fanns varken Arons stav eller krukan med mannat eller lagens tavlor, som för länge sedan hade gått förlorade.]

Ett tabernakel (uppenbarelsetält, mötesplats för Gud och människa) inreddes med ett första rum som kallades det heliga. Där stod:
ljushållaren [menoran, den sjuarmade ljusstaken, se 2 Mos 25:31-39]
och bordet [2 Mos 25:23-30]
    med skådebröden [2 Mos 25:30; 3 Mos 24:5-8].
3Bakom det andra förhänget (draperiet, förlåten) fanns ett rum som kallades det allra heligaste [2 Mos 26:31-34]. 4Dit hörde:
det förgyllda rökelsealtaret
[2 Mos 30:1-6. Rökelsealtaret, som var helt klätt i guld, stod vid förhänget i det heliga rummet, men förknippas med det allra heligaste, eftersom det användes på försoningsdagen då översteprästen gick in i det allra heligaste, se 3 Mos 16:13.]
och förbundsarken,
    som var överdragen med guld på alla sidor [2 Mos 25:10-22].
I arken fanns:
    en guldkruka med mannat [2 Mos 16:33-34],
    Arons stav som hade grönskat [4 Mos 17:1-11]
    och förbundets tavlor [2 Mos 25:16; 40:20].

I Timna park, strax norr om Eilat i södra Israel, finns en fullskalig modell över tabernaklet.

5Ovanpå den [arken] stod härlighetens keruber [änglar med vingar som representerade Guds närvaro, se Hes 9:3] som överskuggade nådastolen [det guldbeklädda locket på förbundsarken].

[Det var här översteprästen stänkte blod för att försona synden en gång per år under försoningsdagen - Jom kippur, se Rom 3:25; 2 Mos 25:18-22.]
Men vi kan inte gå in på alla detaljer runt detta nu.

6Så var det ordnat. I det första rummet går prästerna ständigt in och förrättar sin tjänst. [Olivolja skulle fyllas på i ljusstaken som tändes varje kväll och lyste fram till morgonen, se 2 Mos 27:20-21. De tolv skådebröden byttes ut varje sabbat, se 3 Mos 24:5-8. Dagligen offrades två lamm, se 4 Mos 28:3; 2 Mos 29:38-42.] 7I det andra rummet är det bara översteprästen som går in, en gång om året [på försoningsdagen - Jom kippur, 3 Mos 16:12-16], och då aldrig utan blod som han bär fram för sina och folkets oavsiktliga synder.

8Därigenom visar den helige Ande att vägen in i det allra heligaste ännu inte är uppenbarad så länge det första rummet består.

[Själva existensen av ett yttre rum som skyddade det allra heligaste visar att gamla testamentets ceremonier och regler begränsade tillgängligheten till Guds närvaro. När Jesus dog på korset brast förlåten uppifrån och ner, se Matt 27:50-51.]

9Detta [den yttre delen av tabernaklet, det heliga] är en bild (liknelse, illustration, parallell) av den tid som nu är [första förbundet], när gåvor och offer bärs fram som inte kan rena samvetet hos den som förrättar tjänst. 10Dessa [yttre ceremonier och ritualer] rör bara mat och dryck och olika reningar [ceremoniella reningsdop och bad]. De var yttre regler (för kroppen) som skulle följas fram till tiden för en bättre ordning [ett bättre förbund].
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Halvbibel - Första delen (andra delen 2020)