Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Halvbibel - dag 325 (21/11)

Jes 48, Jak 5:1-20


Jes 48

Texten finns ännu inte översatt i Svenska Kärnbibeln. Så upp i andra översättningar:
Bibel 2000Folkbibeln 15
Tillbaka upp

Jak 5:1-20

Varning till orättfärdigt rika - de förtrycktas rop når Herren
1[Följande stycke handlar om orättfärdiga rika och hör ihop med stycket i Jak 2:3-6. Uttrycket "Lyssna nu" återfinns bara här och i Jak 4:13 och ger en skarp varning.]

Lyssna nu (var uppmärksamma), ni som är rika!

Gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er.
2Er rikedom har [den dagen då Jesus kommer tillbaka, se vers 7] ruttnat (förmultnat, fördärvats)
    och era [förrådshus med] kläder är malätna.
3Ert guld och silver har rostat,
    och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld.
Ni har samlat skatter under de sista dagarna.
4Arbetarnas lön som skördat era fält,
som ni undanhållit (stulit, lurat dem på)
ropar ut [till hämnd], och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots [härskarornas Guds] öron.
5Ni har levt i lyx och överflöd på jorden,
    ni har gött era hjärtan på slaktdagen.
6Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom,
    och han gjorde inget motstånd mot er.

Var tålmodiga
7Syskon (bröder och systrar i tron), var tålmodiga fram till Jesu ankomst (tappa inte hoppet oavsett omständigheter).

[Exempel från jordbruket:]
Tänk på hur jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd,
    hur han tålmodigt väntar på det första regnet [höstregnet som gör att sådden börjar gro]
    och det senare regnet [vårregnet som gör att skörden växer till och frukten blir riklig].
8På samma sätt måste ni vara
    tålmodiga (inte tappa hoppet oavsett omständigheter).
Styrk (stabilisera, balansera) era hjärtan [gör dem fasta och väl förankrade i sanningen],
    för Herrens ankomst är mycket nära.
9Sluta att klaga (muttra, sucka) på varandra,
    så att ni inte blir dömda.
[Sluta att bära på oförsonlighet och missnöje som inte formuleras i ord och inte klaras upp.]
Se! Domaren står redan vid portarna [plural, se Psalm 24:9].
10Som [ännu] ett exempel,
    mina syskon (bröder och systrar i tron):
Tänk på profeterna, hur de uthärdade lidande, (klarade stress och bar en andlig börda)
    och deras tålamod (balanserade temperament, överseende med andra när de gjorde fel).

11Tänk på hur vi säger att de som stått fast är välsignade (lyckliga).
Ni har hört om Jobs uthållighet (hur han stod fast under prövningar),
    och ni har sett Herrens syfte [hur han rikligen välsignade Job till slut],
    för Herren är full av nåd och barmhärtighet.

Förlåtelse och upprättelse för den som vandrat bort
12[Detta avslutande stycke hör tematiskt ihop med det inledande stycket i Jak 1:1-16. Nyckelord som knyter ihop dessa sektioner är "död" och "vilseledd" som bara återfinns i 1:15-16 och 5:19-20. Det första stycket avslutas med en varning för att bli vilseledd, och det sista stycket avslutas med en uppmaning om att föra tillbaka den som blivit vilseledd, se Jak 1:16; 5:19.]

Framför allt, mina syskon (bröder och systrar i tron):
svär ingen ed,
    varken vid himlen eller vid jorden
    eller vid något annat.
Låt ert ja vara [ett okomplicerat] ja
    och ert nej vara [ett okomplicerat] nej,
så drabbas ni inte av domen.

13Är det någon bland er som lider (har svårigheter, blir illa behandlad)?
    Då ska han ständigt (gång på gång) be.
Är någon glad?
    Då ska han ständigt (gång på gång) sjunga lovsånger (psalmer) [till Gud].
14Är någon sjuk (svag)?
    Då ska han sammankalla de äldste (församlingsledarna) i [den lokala] församlingen, och de ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn.
15Trons bön (när vi frågar Gud i tro) ska frälsa (rädda, hela, bevara) den sjuke,
    och Herren ska resa honom upp igen.
Om han har begått synder [står under de moraliska och fysiska konsekvenser synden har],
    ska han bli förlåten.
16Bekänn därför era synder (fel, felsteg, överträdelser) för varandra [den som blivit drabbad av synden],
och be [också] för varandra så ni kan bli helade (upprättade, en process som ger gradvis helande tills allt är läkt).
Den aktiva (ärliga) bönen (riktad på ett behov) från en rättfärdig man
    är enormt effektiv (möjliggör att släppa loss stora krafter).
17Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. 18Sedan bad Elia igen [att det skulle regna i Israel], och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda [1 Kung 17-18].

19Mina syskon (bröder och systrar i tron),
    om någon bland er blir vilseledd (vandrar) bort från sanningen
    och någon återför honom,
20så ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg (felaktiga tankemönster, som gradvis vandrat bort från sanningen)
    räddar hans själ från döden
    och överskyler många synder. [Ords 10:12, 1 Pet 4:8]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Halvbibel - Första delen (andra delen 2020)