Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Nya Testamentet - dag 296 (23/10)

2 Tim 2:1-21

Praktiska uppmaningar - var uthållig

Träna nästa generation
1[Varje generation ansvarar för att föra den kristna tron vidare till nästa generation. Paulus var Timoteus andlige far, och nu uppmanar han Timoteus att träna yngre ledare.]

När det gäller dig [Timoteus], mitt barn [följ Onesiforus exempel, se 2 Tim 1:16-17], hämta nu kraft (få ständigt, gång på gång styrka) i den nåd (Guds oförtjänta favör, kraft) som finns hos Kristus Jesus. 2Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro (ge vidare) åt pålitliga (trogna) personer som i sin tur ska kunna undervisa andra.

[Paulus kommer senare i brevet att be Timoteus lämna Efesos och komma till honom i Rom, se 2 Tim 4:9, 21. Det är viktigt att det finns pålitliga personer som kan föra trons grunder vidare. Ordet anförtro har betydelsen av att ställa fram något intill en person, det används i betydelsen att duka upp mat i Mark 6:41. Ordet användes även för en insättning på ett bankkonto.]

Tre liknelser
3[Den som vill följa Jesus kommer att möta på motstånd. Paulus illustrerar detta genom att lyfta fram särdragen i tre yrkesgrupper: en soldat i strid tappar inte koncentrationen, en atlet måste hålla sig till reglerna för att vinna, och en jordbrukare måste arbeta hårt och vara tålmodig för att få en skörd. Detta var välkända bilder för Timoteus och församlingen i Efesos. Romerska soldater fanns i varje stad, de olympiska spelen i södra Grekland var välkända och många arbetade inom jordbruket. Samma tre grupper används i brevet till Korint som var skrivet just från Efesos, se 1 Kor 9:7, 24.]

Dela lidandet tillsammans med andra som en god Kristi Jesu soldat. [Några av Paulus strapatser räknas upp i 2 Kor 11:23-29.] 4Ingen soldat som är i tjänst tillåter sig att bli involverad (engagerar, snärjer in sig) i civila angelägenheter [blir helt upptagen bara med arbete, familj eller fritid], för han vill tjäna den [befälhavare] som värvade honom till att bli soldat.

5Om någon tävlar [som en atlet] så vinner han inte segerpriset (blir inte krönt) om han inte följer de föreskriva reglerna [inte följer eller hanterar Guds ord rätt, se vers 15].

6Det är den hårt arbetande jordbrukaren [som plöjer och sår] som bör vara den förste som får sin del av skörden.

7Fundera på (tänk över detta gång på gång, förstå) det jag säger, för Herren ska ge dig full förståelse i allt.

Kristus som exempel
8[Vers 8-10 formar en kiasm som ramas in av att Paulus först blickar tillbaka på Jesus Kristus, för att här sist se fram emot en evighet tillsammans med honom. Centralt finns temat att evangeliet inte går att hindra - det är inte bundet!]

Kom ihåg (tänk ständigt på) Jesus Kristus [hans mänskliga sida],
    som uppstånden från de döda (uppstånden och nu levande),
    av Davids släktled (säd). [2 Sam 7:12-16]
[I detta brev nämns "Kristus" tretton gånger. Tolv av dessa i uttrycket "Kristus Jesus" vilket betonar Jesu gudomlighet som Guds smorde. Här i denna vers är ordföljden omvänd. Uttrycket "Jesus Kristus" betonar Jesu mänskliga sida. Under prövningar, lidande och hårt arbete hjälper det att tänka på att Jesus har varit människa, se Heb 4:15. Att Jesus var från Davids släktled visar också att han var en människa, men också att han uppfyllde de messianska förväntningarna.
    Verbformen perfekt particip, som används för "uppstånden", betonar att en händelse som har skett i det förflutna fortfarande verkar i nuet. Jesus har uppstått och lever fortfarande, vilket påverkar oss i dag!]
Detta är mitt evangelium,
9som jag får utstå lidande för,
    till och med att bli fängslad (bära kedjor och bojor) som en kriminell,
    men Guds ord är inte bundet (har inte kedjor och bojor).
10Därför uthärdar jag (står jag fast, vacklar jag inte) för de utvaldas skull,
för att de också ska få befrielse (frälsning)
i Kristus Jesus
    tillsammans med evig härlighet (ära, glans).

Ett ord att lita på
11Detta är ett ord att lita på:
Om vi har dött med honom (vilket vi gjort),
    ska vi också leva med honom.
12Om vi står fast (blir kvar i tron, vilket vi gör),
    ska vi få regera som kungar med honom.

Om vi förnekar (aktivt tar avstånd från honom, har som livsstil att förneka honom),
    så ska han förneka oss. [Luk 12:8-9]
13Om vi är otrogna (inte tror),
    så är han trogen [sitt ord, se Mark 16:16],
för han kan inte förneka sig själv.
[Detta är antagligen en tidig kristen hymn eller dikt. Den första delen är en uppmuntran till de troende, medan den andra delen är en varning för de som aktivt tagit avstånd från Jesus. Uttrycket "detta är ett ord att lita på" används totalt fem gånger i pastoralbreven. De övriga fyra är: 1 Tim 1:15; 1 Tim 3:1; 1 Tim 4:9; Tit 3:8. Det är fundamentala sanningar i den kristna tron.]

En trogen tjänare
14Fortsätt (gång på gång) att påminna dem [församlingen] om detta [att stå fasta, undervisa i evangeliets kärna, se vers 2, 8, 12-13].

Varna dem inför Gud att undvika ordstrider, för sådant är
    meningslöst (helt utan vinst)
    och förödande (grekiska "katastrophe", omkullkastande, ödeläggande)
för dem som hör på. 15Gör allt du kan (ställ dig till tjänst) för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte har någon anledning att skämmas, och som hanterar sanningens ord på rätt sätt (anlägger en rak och rätt väg).

[Ordet "rätt hantera", grekiska "orthotomein", används bara här i NT. Det används dock två gånger i den grekiska översättningen av GT och översätts "gör vägen rak", se Ords 3:6; 11:5. Grundbetydelsen har att göra med att bygga en rak väg. Ordet betyder även att "skära rakt" och används när man plöjde rakt eller skar till ett stenblock. Irrlärare försökte leda bort på andra vägar, men Timoteus uppmanas att anlägga en rätt väg. Användningen här anspelar också på att vandra den rätta vägen, att själv göra det rätta och följa sanningen i sitt eget liv.
    När en romersk väg anlades spände man upp ett snöre mellan två punkter för att få en rät linje. I sammanhanget talas det om uppståndelsen av de döda, se vers 18. De två punkter som en sund kristen undervisning kan fästas upp på är Jesu första och andra tillkommelse. Ensidigt fokus på att han har kommit kan leda till världslighet, och ensidigt fokus på hans andra tillkommelse kan leda till överandlighet.]


16Men oandligt, tomt prat ska du ständigt akta dig för. De som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet [bort från Gud, från den rätta vägen], 17och deras ord kommer att sprida sig som gangrän (kallbrand).

[Gangrän är en sjukdom där kroppens vävnad dör på grund av dålig blodförsörjning. Den kan uppstå av illa skötta sårskador eller som en infektion med köttätande bakterier. Den sprider sig och amputation är enda botemedlet.]

Till dem hör Hymeneus [ett ovanligare namn, sannolikt samma man som struntat i Paulus tidigare varning, se 1 Tim 1:20, och troligen fått lämna gemenskapen] och Filetus, 18som har kommit bort från sanningen. De vänder upp och ner på tron för vissa när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

[Bibeln är tydlig med att det kommer en framtida, fysisk uppståndelse, se 1 Kor 15. Det är troligt att dessa falska lärare i Efesos hade anammat tidiga gnostiska läror och talade om en slags andlig uppståndelse där de i anden redan befann sig i himlen.]

19Men Guds fasta grund [församlingen som är sanningens pelare och grund, se 1 Tim 3:15] består och har detta sigill:
"Herren känner de sina."

[Citat från 4 Mos 16:5, som handlar om Korans, Datans och Abirams uppror mot Mose och församlingen. På samma sätt som Gud då skilde mellan de som var falska lärare och de som var lojala, uppmuntras Timoteus att förtrösta på Gud som skiljer mellan äkta och falska lärare.]

"Var och en som åkallar (bekänner sig till) Herrens namn
    ska hålla sig borta från orättfärdighet."

[Inte ordagrant citat, men samma tankegångar som finns i Ps 34:14 och Ords 3:7.]
Var ett rent kärl som Gud kan använda
20Men i ett stort hus [i en stor församling] finns det
inte bara kärl av guld och silver
    utan också av trä och lera,

några till hedrande ändamål,
    andra till mindre hedrande.
21Den som nu renar sig från detta
    [de falska lärorna, vänder sig bort från orättfärdighet, vers 19]
blir ett kärl till hedrande ändamål,
    helgat,
    användbart för sin herre
    och redo för varje god gärning.

[Ordet "detta", som ibland översätts "dessa", är i formen neutrum, och syftar inte på människor. Strax kommer Paulus uppmana Timoteus att vara vänlig mot alla och i ödmjukhet tillrättavisa motståndarna, se vers 24-26.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Nya Testamentet med Svenska Kärnbibelns översättning